Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Březovská zemědělská a. s. si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu společnosti, která se koná dne 28.6.2023 v 16 hod. v zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo. Program valné hromady a zpráva představenstva k hospodaření společnosti za rok 2022 jsou nedílnou součástí této pozvánky. Těšíme se na setkání s Vámi.

Představenstvo Březovské zemědělské a. s.

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva představenstva

výplata dividendy

Vážení akcionáři, valná hromada společnosti Březovské zemědělská a. s. , konaná dne 22. června 2022 schválila rozdělení zisku a výplatu dividend.

Výplata bude probíhat na účty akcionářů, formulář ke sdělení čísla účtu Vám přikládáme v příloze k tomuto sdělení. V případě, že akcionář nevlastní žádný účet, je dividenda splatná v sídle společnosti.

Představenstvo Březovské zemědělské a. s.

Sdělení čísla účtu

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři,

v tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

Březovská zemědělská, a. s. shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.

Tyto osobní údaje zahrnují:

  •  Jméno / Příjmení / Titul
  •  Poštovní adresa
  •  Emailová adresa
  •  Telefonní číslo
  •  IČO, DIČ / datum narození
  •  Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti Březovské zemědělské a. s.

.Představenstvo Březovské zemědělské, a. s.

 

Výzva k výměně akcií

Výzva k výměně akcií

Vážení akcionáři

v září 2015 jste obdrželi tento dopis:

Vážená paní, vážený pane,

 Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. se sídlem Březová 107, okres Opava, IČ: 645 06 576, oznamuje akcionářům, vlastníkům prioritních akcií, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 3.6.2015 rozhodla o změně stanov a schválila změnu druhu akcií. Prioritní akcie byly změněny na akcie kmenové.

Představenstvo společnosti vyzývá akcionáře, vlastníky prioritních akcií k předložení těchto akcií za účelem jejich výměny. Lhůta k předložení akcií se stanoví na dobu 30 dnů od uveřejnění výzvy, tj. do 7. 10. 2015 k předložení akcií.

Akcie k výměně se předkládají v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 6.30 hod do 15,00 hod. je možné sjednat také jiný termín po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 556 307 008, případně na mobilním telefonním čísle 602 708 933.

Pokud bude akcionář v prodlení s předložením akcií za účelem jejich výměny v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojena akcionářská práva.

Jelikož k výměně těchto akcií u mnohých akcionářů doposud nedošlo, ozvěte se prosím na telefonní čísla: 556 307 008, 602 708 933, nebo na e-mail: bzas@bzas.cz.

Po dohodnuté schůzce provedeme dodatečně výměnu Vašich akcií. Tato výměna je nutná, protože s akciemi, které byly původně označeny jako prioritní, nelze na chystané valné hromadě již  hlasovat, protože tyto akcie jsou neplatné.

 

Ing. Jan Pirunčík                                                                                Ing. Drahomíra Hertlová

předseda představenstva                                                                   místopředseda představenstva